GDPR – prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen
„GDPR“.
Obec Kouty
jako správce a zpracovatel osobních údajů tímto prohlášením informuje subjekty údajů o
dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR při všech jejich činnostech.
I. Definice pojmů
Subjekt údajů – identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba., tj. např.:
• občan,
• obyvatel,
• zastupitel,
• zaměstnanec obce,
• uchazeč o zaměstnání,
• externí pracovník,
• zástupce dodavatele.
Osobní údaj – veškeré informace o fyzické osobě, kterými lze tuto osobu přímo či nepřímo
identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový
identifikátor (telefon, e-mail, sociální sítě apod.).
Citlivý osobní údaj – zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, j. osobní údaj vypovídající o národnostním,
rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích,
náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním
životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentifikaci subjektu údajů.
II. Zdroje osobních údajů, účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů jsou získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními
předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), z veřejně dostupných
rejstříků, např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES, případně od
samotných subjektů údajů.
Účel a rozsah zpracování osobních údajů plně odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny
platnými právními předpisy.
III. Uchování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu
s platnými právními přepisy. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou
chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Po uplynutí
nezbytně nutné doby jsou protokolárně zničeny, případně uloženy v souladu s předpisy o
archivnictví.
IV. Práva subjektu údajů
Každý subjekt údajů má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo na přístup k těmto osobním údajům a
k následujícím informacím:
• jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
• účel zpracování jeho osobních údajů,
• zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány,
• plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.
Každý subjekt údajů má právo:
• požadovat, aby obec jeho osobní údaje:
o opravila, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nerelevantní,
o vymazala, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
o omezila jejich zpracování, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
• vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u starosty obce,
• podat stížnost u dozorového orgánu.
V. Dozorový orgán
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
se lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170
00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz .
VI. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možné obracet se na pověřence pro ochranu
osobních údajů.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec Kouty je Mgr. Hana Holcmanová, tel.
775 977 788, e-mail: dpo.godr@seznam.cz.
[email-posts-subscribers namefield="YES" desc="PRO ODBĚR NOVINEK VYPLŇTE:" group="Public"]