Užitečné odkazy

Středočeský kraj
Stránky středočeského kraje.
Kancelář prezidenta ČR
Stránky středočeského kraje.
Úřad vlády
Úřad vlády ČR.
Czechtourism
Český turistický ruch.

Ankety

Jak se Vám líbí nové hřiště
 

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 61 

Obrázek z fotogalerie

Povinné informace obce Kouty PDF Tisk Email

1. Oficiální název
Obec Kouty, okres Nymburk, zastoupený starostou obce Milanem Novákem.

2. Důvod a způsob založení
Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb., byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

zastupitelstvo obce
starosta obce
obecní úřad

3. Organizační struktura obce
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do Obecního úřadu v Koutech. Rada obce Kouty nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.

4. Kontaktní spojení
Sídlo úřadu: Kouty 50, 290 01 Poděbrady, okres Nymburk

Tel: 325 652 049

Datová schránka: 6n6bnqg

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Oficiální www stránka: www.obec-kouty.cz

Úřední deska: budova Obecního úřadu, online úřední deska

5. Případné platby můžete poukázat
Bankovní spojení:
KB Nymburk, číslo účtu: 32823191/0100

Příjem plateb v hotovosti:
Pokladna Obecního úřadu v úředních hodinách
Pondělí: 14:00 - 16:00
Středa: 14:00 - 17:00

6. IČ 00640662


7. DIČ
CZ
Obec Kouty není plátcem DPH.

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

9. Obec Kouty zveřejňuje informace těmito způsoby:
● na úřední desce v budově obecního úřadu (v době úředních hodin)
● na venkovní úřední desce
● na vývěskách umístěných v obci
● na webových stránkách obce

10. Podání žádostí dle zák. 106/1999 Sb; Zákon o svobodném přístupu k informacím
Žádost lze podat ústně či písemně v podatelně obecního úřadu. Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 14 cit. zákona.

Vyřízení žádosti:
Žádost bude vyřízena do 15 dnů - písemně, ústně, umožněním nahlédnutí do spisu apod. V případě, že žádosti nebude byť jen z části vyhověno, bude vydáno v téže lhůtě rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informaci. V případě, že požadované údaje nejsou v působnosti obecního úřadu, bude o tom žadatel vyrozuměn do 3 dnů.

Odvolání:
Žadatel se může odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, prostřednictvím zdejšího obecního úřadu k Okresnímu úřadu v případě přenesené působnosti, v případě samostatné působnosti k obecní radě obce Kouty.
V případě nevydaného rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne marného uplynutí lhůty (tj. do 30 dnů od podání žádosti, na kterou nebylo reflektováno).

Veškeré žádosti či stížnosti, podněty lze podat v podatelně obecního úřadu osobně, poštou, nebo v elektronické podobě na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

11. Nejdůležitější předpisy
Zákon o obcích 128/2000 Sb;
Zákon o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb;
Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb

12. Sazebník úhrad za poskytování informací
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výše je stanovena dle sazebníku:

Mzdové náklady - nebudou účtovány

Materiálové náklady - za pořízení fotokopie
Formát A4 jednostranně 2,-Kč
Formát A4 oboustranně 3,-Kč
Formát A3 jednostranně 3,-Kč
Formát A3 oboustranně 4,-Kč

Doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 300,-Kč je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výši úhrady.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel v pokladně OÚ Kouty.